Contact

联系我们

电话:010-57110083
专利拍卖业务: 010-56180001
               010-58547525 
经销权拍卖业务:010-57109082      
电子邮箱:专利拍卖:bjjcbc@sina.com
经销权拍卖:jcbcpm@sina.cn

拍卖常识

当前位置 :网站首页 > 拍卖资讯

拍卖需要具备的条件

发表时间 : 2016-5-24 已阅读:409
(1)要有独立一致的拍卖品;
     (2)要有两个以上的竞买者;
     (3)买卖中要含有价格竞争因素;
     (4)价格竞争在买主中展开;
     (5)交易应通过中介服务--拍卖行代理完成。